Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van

DELTA SERVICES TROCH BV

Gentsesteenweg 260
9420 Erpe-Mere

Ond. nr: BE0469.209.487
RPR AALST
T: 053/59.01.67
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden op vraag van de klant. Deze afwijkingen worden in onderling overleg schriftelijk vastgelegd.
Artikel 1 – Toepassing
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen in verband met webdesign, social media en webmarketing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het ondertekenen van de offerte, werkopdracht, overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
Artikel 2 – Verkoopsvoorstel
De verkoopsvoorstellen van DST zijn vrijblijvend. DST behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen te weigeren.
Artikel 3 – Offerte en overeenkomst
Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan DST EN na het betalen van een voorschotfactuur ten bedrage van 40% van de offerteprijs.

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten/wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen.
De door DST opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur, dient binnen de acht werkdagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan DST.

De facturen zijn betaalbaar contant en zonder aftrok. Geen enkele weigering van betaling hetzlj van een gedeelte, hetzij van het totale factuurbedrag, op grond van een door de koper opgeworpen geschil of bij wijze van waarborg wordt toegelaten, zelfs niet voor een beperkte periode. Bij laattijdige betaling zal zonder enige voorafgaande verwittiging een interest ten belope van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf factuurdatum. Bovendien zal een bijzondere forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het totale factuurbedrag. Voor de berekening van de interest zal elke begonnen maand als een volledige maand aanzien worden.

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan DST te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering.

Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
Artikel 5 – Annulering van de bestelling
De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang DST haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.
Artikel 6 – Verantwoordelijkheid inhoud.
De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan DST worden overgemaakt, eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. DST is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. DST kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De opdrachtgever beschermt DST tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt DST voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.
Artikel 7 – Auteursrecht & Intellectueel eigendom.
Het auteursrecht van alle door DST ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij DST. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DST. Het door DST vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van DST. DST is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.
Artikel 8 – Registratie van domeinnamen.
Deze dienst wordt uitbesteed. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart DST tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam DST geen bemiddeling heeft verleend.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. DST is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door DST als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider, worden doorgerekend aan de klant.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via DST copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

DST is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.
Artikel 9 – Overmacht
Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover DST geen controle heeft, bevrijden DST, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DST tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Artikel 10 – Webhosting
Deze dienst wordt uitbesteed. De voorwaarden zullen door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. De koper die beroep doet op de webhosting van DST mag op geen enkele wijze van deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van DST of onze hosting-leveranciers. De activiteiten van de opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van DST leiden.
Artikel 11 – Offline zetten van de website
DST kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval DST hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.
Artikel 12 – Wijzigen van provider
Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.
Artikel 13 – Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:
• Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
• De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd. Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
Artikel 14 – Geheimhouding
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15 – Bewijs
De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
DST verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van DST zijn middelenverbintenissen. DST is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van DST zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. DST is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:
• Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
• Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
• Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan DST
• Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
• Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
• Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
• Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

DST is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van DST is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.
Artikel 17 – Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat de door DST voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van DST en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.
Artikel 18 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Algemene voorwaarden (of andere bepalingen die uitgaan) van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

Bij geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel hetzij de vrederechter van het kanton Aalst, hetzij de rechtbank van eerst aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, hetzij de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde en gebeurlijk het hof van beroep te Gent bevoegd om hiervan kennis te nemen.
Scroll naar boven